ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดี

วันที่ 6-8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

Loading