คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัด ปฐมนิเทศ พร้อมทัศนศึกษาแก่นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัด ปฐมนิเทศ พร้อมทัศนศึกษาแก่นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ให้การต้อนรับและแนะแนวทางการเรียนการสอน การอยู่อาศัย จากนั้นนักศึกษาได้เดินทางชมตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งนักศึกษาได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเพลงโคราช และประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ทุกคนให้ความสนใจและได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก