คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Hermes International Education Company Limited

วันที่ 15 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ธวัชชัย ชาญสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.มารุต โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ และอาจารย์พิชนิกา มาสุข รองหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ ต้อนรับและหารือความร่วมมือทางการศึกษาไทย-จีนระดับปริญญาโทและเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือกับ Hermes International Education Company Limited โดยมี อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นพยานการลงนาม

Loading