คณะศึกษาศาสตร์FansEdu ได้จัด ประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี สสอท. เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 #คณะศึกษาศาสตร์FansEdu ได้จัด #ประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี สสอท. เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งที่ 2

ขอขอบคุณ รศ. ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “การศึกษาไทยในยุค Digital Transformation โอกาสและความท้าทาย” นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 6 ห้องย่อย

โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน รวมทั้งสิ้น 71 บทความ

Loading