คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ชุมชนเป็นหลัก ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

Read More