✅ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ที่ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ที่ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ประจำปี 2563ในหมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย และ หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

Read more

✅อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต, อาจารย์ศศิวิมล เปียหมื่นไวยและ อาจารย์วรายุ ศิรินนท์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ✅#หัวข้อ The Comparative Study of Attitude among Entrepreneurs in Vongchavalitkul University Business Incubator Project towards Logistics Management 📌ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ในความร่วมมือ 12 สถาบัน ประจำปี 2563

Read more