💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอ้างถึงคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่๒๘๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่๒๑มีนาคม๒๕๖๓ เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓-๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ประกาศมาให้ทราบทั่วกันคำสั่ง อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี๒๑ มีนาคม๒๕๖๓------------------------------------สำหรับอาจารย์ที่มีตารางสอนในภาคฤดูร้อนให้ดำเนินการสอนทาง On-Line ตามตารางสอนภาคฤดูร้อนที่ประกาศไว้แล้ว

Read More