📣การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่อง ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่ (The Challenges of Thai Education in the New Normal)

กำหนดการส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Pull paper)

เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน 

– วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน      

– วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564  ขยายเวลา จนถึง 4 มีนาคม 2564

วันสุดท้ายของการส่งผลงานปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์

– วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2564 ขยายเวลา จนถึง 14 มีนาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก

– วันที่ 16  มีนาคม พ.ศ 2564

นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

– วันที่ 20-21  มีนาคม  พ.ศ 2564 เป็นการนำเสนอแบบonline ผ่านโปรแกรม Google Meet

** หมายเหตุ  วันที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นการนำเสนอแบบonline ผ่านโปรแกรม Google Meet

               วันที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นการนำเสนอแบบonline ผ่านโปรแกรม Google Meet

ภายใต้หัวข้อย่อย

 1. การบริหารการศึกษา  5. การสอนภาษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 2.หลักสูตรการสอน 6. การศึกษาปฐมวัย
 3. ปรัชญาการศึกษา 7. การวัดและประเมินผล
 4. การวิจัยการทางเรียนการสอน  8. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

 • ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย 2300  บาท/ 1 บทความ
 • ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นบุคคลทั่วไป 700 บาท /วัน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา /คณาจารย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  600 บาท วัน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  500 บาท /วัน

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

 • กรอกแบบฟอร์มผู้ลงทะเบียนและส่งผลงาน
 • ส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปที่ email ที่แจ้งไว้
 • รอรับการยืนยัน
 • ส่งบทความตามtemplate ที่กำหนดไปที่ email เดิม

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้เข้าร่วม (ไม่ส่งผลงาน)

 • กรอกแบบฟอร์มผู้เข้าร่วมการประชุม
 • ส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปที่ email ที่แจ้งไว้
 • รอรับการยืนยัน