รายงานสืบเนื่องรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

Read More

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗  ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่" จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) https://www.youtube.com/watch?v=U477q7iYmco&t=103s

Read More

📣การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่อง ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่ (The Challenges of Thai Education in the New Normal)

กำหนดการส่งบทความ กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน  - วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน       - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564  ขยายเวลา จนถึง 4 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งผลงานปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์ - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2564 ขยายเวลา จนถึง 14 มีนาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือก - วันที่ 16  มีนาคม พ.ศ 2564 นำเสนอในงานประชุมวิชาการ - วันที่ 20-21  มีนาคม  พ.ศ 2564 เป็นการนำเสนอแบบonline ผ่านโปรแกรม Google Meet ** หมายเหตุ  วันที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นการนำเสนอแบบonline

Read More