ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 #ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care)

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 จากวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์

“Care for Ventilated Patients: Dealing with very Difficult Weaning” โดย นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ จาก รพ. มหาราชนครราชสีมา
“Update in Trauma and Critical Care in 2020” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“Emergency and Critical Care for Stroke Patients” โดย พว.พัชรินทร์ อ้วนไตร หัวหน้าหน่วย Stroke รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
(CNEU 10 หน่วย)

รายละเอียดติดตามได้ที่ https://nursing.vu.ac.th/wp/ขอเชิญร่วมประชุมวิชากา-3/

Loading