ผศ.พตท.หญิง ดร.รังสิยา วงษ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าศูนย์จีนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย ผศ.พตท.หญิง ดร.รังสิยา วงษ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าศูนย์จีนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ร่วมกับภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบนโยบายการทูตเศรษฐกิจ และบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น ๔ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

Loading