คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดยอาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์) อาจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ โชคถาวร (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดยอาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์) อาจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ โชคถาวร (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

เข้าร่วมประชุมหารือผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

Loading