การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ประชุมออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดการส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ (Full paper) ดังนี้ 

1. เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน 1 พย.64 

2. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน 1กพ.65 

3. วันสุดท้ายของการส่งผลงานปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 28 กพ.65 

4. ประกาศผลการคัดเลือก 3 มีค.65 5. นำเสนอในงานประชุมวิชาการ 16 มีค.65 

Loading