ผศ.พตท.หญิง ดร.รังสิยา วงษ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าศูนย์จีนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย ผศ.พตท.หญิง ดร.รังสิยา วงษ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าศูนย์จีนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ร่วมกับภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบนโยบายการทูตเศรษฐกิจ และบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น ๔ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

Read More

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดยอาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์) อาจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ โชคถาวร (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดยอาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์) อาจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ โชคถาวร (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เข้าร่วมประชุมหารือผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

Read More