มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University

BN ตรวจประกันฯ ระดับสถาบัน 5 ส.ค.67
1Jul-Cover
เว็บ
VU_covera.png-ปก
agenda-edu-2-1210x642
สแกนเพื่อแจ้งรับของที่ระลึก
previous arrow
next arrow
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารจาก #คณะวิทยาการจัดการ#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร...
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย ผศ.พตท.หญิง ดร.รังสิยา วงษ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย...
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดยอาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์)...
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย...
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ณ ห้องประชุมแคแสด...
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.