อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล นำเสนอข้อมูลศูนย์พยากรณเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา จัดทำโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมฟัง อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล นำเสนอข้อมูลศูนย์พยากรณเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา จัดทำโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผ่าน LIVE คุณกอล์ฟ มารุต กอล์ฟ ชุ่มขุนทด https://www.facebook.com/100000395220910/posts/6391054567584321/?mibextid=cr9u03

Read More

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2566 – 2569)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2566 – 2569)

Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะผู้บริหาร นำโดย….อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ,ผศ.ดร พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และอาจารย์ ดร. อลงกต ยะไวทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

Read More

อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบรางวัลเรียนดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 11 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ได้รับเกียรติจากอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบรางวัลเรียนดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนี้เป็นพิธีสำคัญที่แสดงถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลังจากได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วย และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปปฏิบัติกับผู้รับบริการบนหอผู้ป่วยสถานประกอบการและในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและเกิดความภาคภูมิใจ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#คณะพยาบาลศาสตร์

Read More

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าฝึกสหกิจศึกษาและเข้าพบตัวแทน สมบูรณ์กรุ๊ป Somboon Advance Technology Co., Ltd. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 ภายใต้โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More

การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” 

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" ครั้งที่ 17 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการนี้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1.การพัฒนาตัวแบบวิเคราะห์อารมณ์บนใบหน้าโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก เจ้าของผลงาน อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อทัศนูปกรณ์ ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ จาก

Read More

พิธีเปิดการอบรมการใช้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมือง Traffy Foundue จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมือง Traffy Foundue จังหวัดนครรราชสีมา ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ 2 ของประเทศไทยที่นำแอพพลิเคชั่น Traffy Foundue มาใช้  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวเปิดการอบรม และอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกล่าวตอบรับให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและติดตามการใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 มีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวนมากทั้งรูปแบบ online  และรูปแบบ On-site โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นวิทยากรในครั้งนี้    แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น

Read More

ม.วงษ์ชวลิตกุล จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่าย พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Korat Smart City

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา (Korat Smart City) โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา Korat Smart City ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา         ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาประกอบด้วยสถาบันการศึกษา           ในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน่วยงานภาคท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยงานภาคเอกชน

Read More

รายงานสืบเนื่องรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

Read More