Thursday, September 21, 2023

Author: chonlathee_sil

News-AcademicVUNews-edu

รายงานสืบเนื่องรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

Loading

Read More
News

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม รพ.สต.นาตาวงษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม รพ.สต.นาตาวงษ์ จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2565-2569  เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาการบริการวิชาการ การวิจัย การสร้างเสริมสุขภาวะ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Loading

Read More
News

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หนังสือขออนุญาตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หนังสือยินยอมให้ศึกษาต่อจากต้นสังกัด ** วิธีการส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน สแกนเป็นไฟล์ให้ชัดเจน พร้อมรับรองสำเนาแล้วส่งที่ dip.edu@vu.ac.th

Loading

Read More
News-AdvertiseNews-AcademicVUNews-ActivityNews-ph

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ประชุมออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดการส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ (Full paper) ดังนี้  1. เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน 1 พย.64  2. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน

Loading

Read More
News-AcademicVUNews-ActivityNews-Advertise

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 #ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and

Loading

Read More
News-AcademicVUNewsNews-ActivityNews-edu

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗  ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่” จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

Loading

Read More