ข่าวประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 click <<<—-  767 total views,  2 views today

 767 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  202 total views

 202 total views

Read more